Počet položek: 0 0 Kč

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných firmou MONELI CZ s.r.o. www.nejlevnejsikrby.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma MONELI CZ s.r.o., se sídlem Určice 202, 798 04 Určice, IČ: 29203007, DIČ:CZ29203007, vedená u Krajského soudu v Brně, pod značkou C65374


Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Vymezení pojmů

Prodávající je  právnická osoba, MONELI CZ s.r.o., se sídlem Určice 202, 798 04 Určice, IČO: 29203007. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupujícím je zákazník, tedy spotřebitel nebo podnikatel. 
 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost za účelem dosažení zisku. 
 
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 
Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím/spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které na základě smlouvy vzniknou, budou řešeny podle práva České republiky a příslušnými soudy České republiky.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že  při převzetí nemá věc vady. Tj. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.  

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.   

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vystavit potvrzení v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. 
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího ( který je spotřebitelem )

v souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží.  Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Pokud spotřebitel chce odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, zašle nám písemné vyjádření s číslem faktury a číslem účtu pro vrácení peněz.  Zboží doručte zpět na vlastní náklady na náš sklad MONELI CZ s.r.o, Určice 202, 798 04 Určice, a to nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy.

Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Upozorňujeme zákazníky, že vrácená krbová vložka nebo kamna MUSEJÍ být na paletě, jinak se poškodí při přepravě a takto poškozená kamna či krbová vložka nemůžou být vzaty zpět.

Přeprava objednaného zboží:

Cenu dopravného naleznete v záložce: Jak nakupovat.

Při přebírání zásilky je nutné zboží zkontrolovat a to jak množství, tak bezvadný stav zásilky. Počet balení zapište do přepravního listu, který podepisujete dopravci. Nelze akceptovat reklamaci zboží viditelně poškozeného přepravou. Zkontrolujte vnější obal, rozbalte zásilku a zkontrolujte nepoškozenost zásilky uvnitř. Pokud zjistíte poškození, zboží nepřebírejte, ihned nám to oznamte na telefonní čísla 774 422 239 a my zajistíme reklamaci s přepravcem.

Přepravce není povinen dopravit zboží až do domu, pouze před dům na uvedenou adresu (pokud není s prodejcem předem dohodnuto jinak). Podle Hlavy III občanského zákoníku (Závazky z deliktů), konkrétně § 2913, je strana, která se dopustila porušení smlouvy (v rozporu s obchodními podmínkami nepřevzala zboží), povinna uhradit druhé straně škodu vzniklou takovým porušením. Jedná se o náklady na dopravu a případné manipulační poplatky, které prodávající v dobré víře uhradil.

Na reklamace mechanického poškození výrobku nahlášené po podpisu dodacího listu ( kde potvrzujete dopravci nepoškozené zásilky )  a odjezdu řidiče nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

Neúplnost či nekompletnost zboží reklamujte ihned po převzetí zboží. Na pozdější reklamace tohoto typu nemusí být brán zřetel. O oprávněnosti reklamace a způsobu odstranění závady rozhoduje dodavatel na základě dodaných podkladů a materiálů. Další nároky včetně náhrady následně vzniklých škod jsou vyloučeny.

Platební podmínky:

Prodávající akceptuje platbu dobírkou v hotovosti nebo platební kartou, platbu předem bankovním převodem

Cookies:

Tento e-shop využívá soubory cookies. Jedná se o textové soubory, do kterých webový server odesílá do počítače uživatele nebo jiného zařízení připojeného k internetu, aby bylo možné získat jedinečnou identifikaci webového prohlížeče návštěvníka nebo do webového prohlížeče uložit různé informace a nastavení.

Kupující souhlasí s ukládáním cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas kdykoliv odvolat.

Náš e-shop využívá cookies pouze pro jazykové nastavení. Nijak jinak uživatele nesleduje. Vypnout používaní cookies je možné v nastavení Vašeho webového prohlížeče.

Ochrana osobních údajů:

Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Více v záložce Zpracování osobních údajů na odkaze https://www.nejlevnejsikrby.cz/zpracovani-osobnich-udaju.html

Spor:

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) . Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
 Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.  

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2021